V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“ ) a pozdějších právních úprav, tímto společný správce a zpracovatel, Steerty USA, Inc., www.steerty.com, e-mail: company@steerty.com a vybraný podnik (dále jen „Správce“ ) spravuje a zpracovává pro subjekt údajů, tedy Vás, uvedené informace:

Vaše osobní údaje

tj. Jméno, Příjmení, Název společnosti, Adresa, Telefonní číslo, E-mailová adresa, Vozidla a jejich provozní a technické parametry a vámi vybraný obsah,

Zpracování a profilování

které prostřednictvím platformy Steerty poskytnete ke zpracování a to i pomocí profilování a pokročilých technik datové analýzy, uvedenými v čl. 22 GDPR, pouze za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, v rámci plnění smlouvy, zejména pro potřeby zlepšení poskytovaných služeb po dobu trvání registrace na vaši žádost.

Účel

Poskytnutí vašich osobních údajů je nutné za účelem vedení uživatelského účtu a jejich uvedení ve smlouvě, která bude případně uzavřena s vybraným podnikem, Společným Správcem, členem Steerty. Smlouvu jsou oprávněny podepsat pouze osoby zletilé. Pokud takovou osobou nejste, formulář Správci neodesílejte. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. b) GDPR.

Společní správci a zpracovatelé

Příjemcem vašich osobních údajů je pouze Správce a Společní Správci na základě vašeho přímého zájmu o zprostředkování jejich služeb prostřednictvím platformy Steerty. V případě, že mezi Správcem a vámi bude probíhat vyjednávání o smlouvě nebo bude uzavřena smlouva, pak příjemcem vašich osobních údajů může být rovněž další vámi vybraný společný Správce, jehož zapojení je nezbytné pro úspěšné dokončení obchodního případu.

Předávání údajů

Vaše osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR s ohledem na to, že Správce je zahraniční společnost. Vaše osobní údaje budou u Správce uloženy nejdéle do konce platnosti vašeho uživatelského účtu nebo dle zákonných povinností. V situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany Vašich práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.


  • Stejným způsobem budou Vaše osobní údaje spravovány i v případě, že bude uzavřena mezi Vámi a dalším společným Správcem smlouva o zprostředkování.

Přístup k údajům

Jako subjekt údajů máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se vás týkají, máte právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále máte právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování. Díky přístupu k vlastnímu uživatelskému účtu máte možnost okamžitě uplatnit právo na opravu i výmaz, stejně jako možnost požádat o stažení evidovaných údajů v datové podobě.


  • Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
  • Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených GDPR Správce není povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám Správce může a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo b) odmítnout žádosti vyhovět.

Stížnosti

V případě, že budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, můžete se se svojí stížností obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Dobrovolné poskytnutí údajů

Nejste povinni vaše osobní údaje Správci poskytnout, a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí těchto údajů Vám však nebudeme moci naše služby poskytnout a není možné zahájit jednání o smlouvě mezi vámi a vybraným Správcem. V případě, že osobní údaje nechcete sdělit, formulář neodesílejte a kontaktujte Společného správce. V případě, že budete mít dotaz, můžete se obrátit na Steerty DPO: dpo@steerty.com

Steerty Logo